Doktorské studium

„Veřejná prostranství jsou obývacím pokojem a vizitkou města.“

V roce 2014 jsem nastoupil na doktorské studium na katedře urbanismu a územního plánování Stavební fakulty ČVUT v Praze. Jako téma své disertační práce jsem si zvolil  legislativní a majetkoprávní rámec tvorby, správy a údržby veřejných prostranství. Jedná se o složitou problematiku, která je v současné době velmi aktuální. Česká města se po letech stagnace začínají zajímat o podobu svých veřejných prostranství s důrazem na jejich pobytovou kvalitu. Do popředí zájmu se dostává koncepční řešení jejich uspořádání, povrchů, městského mobiliáře a zeleně se zapojením veřejnosti do procesu navrhování. Vše motivováno snahou o kultivaci veřejných prostranství pro jejich uživatele a nikoliv degradaci na pouhé dopravní plochy a koridory.

Nový přístup k veřejným prostranstvím reprezentují především koncepční materiály, vznikající v Kanceláři veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Jde například o Manuál tvorby veřejných prostranství, Koncepci pražských břehů, Pražské stavební předpisy, Metropolitní plán a další dokumenty. Mým cílem je nový přístup k městskému prostoru popularizovat a šířit osvětu mezi lidi. Druhým cílem, obsaženým v disertační práci, je posunout odbornou diskuzi do praktické roviny. Hlavním problémem je totiž chybějící koordinace všech účastníků a nedostatečná či zastaralá legislativa ohledně technické a dopravní infrastruktury, reklamních a komerčních ploch. V tomto ohledu máme ještě hodně práce před sebou.

Kromě disertační práce se věnuji také výuce na katedře, konkrétně architektonickým a urbanistickým ateliérům, zaměřeným na tvorbu města a jeho veřejných prostranství.

Internetové stránky Katedry urbanismu a územního plánování FSv ČVUT v Praze